Client lawyer relationship rule 1 5 feestdagen

Vacancies in the Netherlands - Jobs in the Netherlands

Our relationship in Roosendaal specializes in the production of packaging for fast . For a client in the Netherlands we are looking for shuttering carpenters of materials, knowledge of safety rules and regulations on construction jobs. The mushrooms are harvested 5 or 6 days a week, employees have 1 or 2 days off. and the date that the employment relationship starts (see Hungary: Contracts of .. 10% for pensions insurance;; 7% for health insurance; and; % as a "labour market Special rules apply when an employee is absent from work owing to an through a camera in a place where clients are also present, with the NAIH. On 1 January the Netherlands had a total of inhabitants with 1 in 5 . Because of a new law: the 'Vreemdelingenwet', which was introduced 1 . definite rules in the household (Du Bois-Reymond, ; Van den Brink, ). .. to be themselves and make their own choices when it comes to relationships and.

Indien het de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen — niet zijnde christelijke of nationale feestdagen — van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, danwel de opdrachtnemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken. Artikel 7 Contractnaleving en controle Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van het werkprogramma in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de uitvoering van het werkprogramma duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking en.

Bedoelde schriftelijke in kennis stelling bevat tenminste: De opdrachtnemer herstelt binnen de tussen de partijen vastgestelde redelijke termijn de geconstateerde afwijking. Indien herhaaldelijk door de opdrachtnemer de geconstateerde afwijkingen niet binnen de tussen de partijen dan wel vastgestelde redelijke termijn op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gemeld is binnen een periode van 2 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 8 Hulpmiddelen Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

Chapter 1. Lawyer-Client Relationship

De opdrachtnemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen. In afwijking van het hierboven onder a. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de opdrachtnemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.

In overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de opdrachtnemer, kosteloos ter beschikking worden gesteld.

De opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines van de opdrachtnemer, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn.

De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van de opdrachtnemer.

De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de opdrachtnemer eraan mee te werken, dat de opdrachtnemer bedoelde goederen terug kan nemen. In overleg met de opdrachtnemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de opdrachtnemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 9 Prijs De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.

Chapter 1. Lawyer-Client Relationship

Indien in de in lid a. Ingeval opdrachtnemer en opdrachtgever een overeenkomst sluiten voor een periode van langer dan een jaar zal er jaarlijks een prijsaanpassing plaatsvinden die is gebaseerd op het consumentenprijsindex CPI zoals berekend door CBS. Bij een negatieve CPI zal de prijs gelijk blijvend zijn en niet omlaag gesteld worden.

Artikel 10 Betaling De aan opdrachtnemer op grond van de overeenkomst toekomende bedragen dienen maandelijks middels en conform de SEPA regels automatische incasso te worden voldaan. Indien de opdrachtgever niet instemt met een automatische incasso ontvangt de opdrachtgever periodiek een factuur en kunnen er extra administratiekosten in rekening worden gebracht.

Facturering en eventuele automatisering incasso zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien in de offerte hierover niets nader is geregeld, vindt facturering en automatische incassering plaats uiterlijk in de derde week van de kalendermaand of van een vier wekelijkse periode.

Terms and Conditions - PUUR Schoon

Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Hetzelfde geldt indien een incasso niet mogelijk is. De opdrachtnemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn vermeende vorderingen op de opdrachtnemer te verrekenen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud Wanneer de opdrachtnemer goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt de opdrachtnemer zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald.

De opdrachtnemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.

Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de opdrachtnemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor de opdrachtnemer tot aan het genoemde c. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed. De opdrachtnemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven AVB afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid.

De opdrachtnemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.

De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 7 dagen na het schadevoorval te melden. Artikel 13 Relatiebeding Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de opdrachtnemer met de opdrachtnemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en gedurende een periode van 3 zegge: De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan: Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat: Artikel 15 Cao De opdrachtnemer zal zijn personeel belonen conform de geldende cao-bepalingen.

Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande. Artikel 16 Overmacht Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk — ten hoogste 3 maanden — niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De privacy policy van opdrachtnemer is tevens van toepassing. Opdrachtgever verklaart deze te hebben gelezen en zich akkoord hiermee. Puur Schoon, having its registered office at Henrick de Keijserstraat 27 H, TG Amsterdam, the Netherlands, which performs work for the client subject to these terms and conditions.

Article 2 Quotation Unless stated otherwise in writing, all quotations are without obligation. Article 3 Confirmation of the assignment After the contracted party has confirmed the contents of the agreement by sending the client the confirmation of the assignment and the work programme, the contracted party may assume that the client has completely agreed to the confirmation of the assignment and the work programme, unless the client informs the contracted party of the contrary by means of a registered letter within 8 days of receipt of the confirmation of the assignment and the work programme.

Only the conditions stated on the confirmation of the assignment and the corresponding work programme will be decisive for the contents of the agreement that applies between the parties. In case of non-recurring work, the client will be deemed to have agreed with the confirmation of the assignment and the work programme by having signed them or by having allowed the performance of the work to start. Article 4 Amendment to the agreement Amendments to what has been agreed according to the cleaning agreement will only be binding on the parties, except in the cases referred to in Article 6b and Article 9c of these general terms and conditions, if the parties have agreed on those amendments in writing in the form of a supplemental clause to the original confirmation of the assignment.

Article 6 Performance of the agreement The work will be performed in accordance with the work programme. If it becomes apparent during the performance of the agreement that minor deviations are necessary or desirable and can also be carried out, the contracted party may carry out such deviations at its own discretion without adjusting the price.

IJmond You will engineer a fit-for-purpose solution for the leads and tenders generated by the Sales department, while learning all the ins and outs of TCP design and its applications. Main responsibilities Perform engineering activities related to the bid and ensure engineering documents and proposals are delivered on time and within budget.

This includes the design of the TCP and all related equipment and ancillaries. Main focus is on the design and analysis of a fit-for-purpose solution that balances product performance, project risks and costs. Compile technical documents for the bid, including reports, specifications, risk assessments, qualification plan and the technical proposal.

Lawyer-client conflicts

Identify possibilities for improving the competitiveness of our products. Respond to technical queries and provide overall technical support to the Sales team. Manufacture of other plastic products Position type: IJmond You are responsible for design and build of production tools, equipment and machinery. Supporting the maintenance organization in analysing, solving and preventive actions on malfunctions.

The Senior Mechanical Engineer ensures that the production lines run with the right balance between cost and stability. As Senior Mechanical Engineer you analyse mechanical systems, suggest changes for improvement and build equipment with prior experience and knowledge.

It is an all-round function and requires global understanding of all the main engineering elements: Furthermore it is appreciated if you have a basic understanding of electrical and measurement systems as well as industrial automation. Potential to act as a system integrator from the hardware side. Complex concepts into simple and clear message.

Excellent command of English. Basic in Dutch, beneficial. Email with motivation and CV Contact person A. Control System Engineer Location: IJmond As Control System Engineer Specialist you guarantee the availability of our production installations and you are at the basis of modifications to the installations to improve the installation availability. You develop new, or you update existing production machines- and lines by adding functionality or to expand existing functionalities.

Based on your knowledge and experience you know how to quuickly resolve faults. You are responsible for the design and implementation of modifications to the control systems.

Terms and Conditions

Responsibilities In this position you work closely with engineers, maintenance and production personnel and you report to the Team Lead Manufacturing Technology. You have a varied range of tasks, in which you are deployed both on troubleshooting and improvement. With regard to troubleshooting, you are responsible for solving faults on measuring instruments, PLC hardware, communication faults, disruptions to industrial PC's and HMI Systems. Direct hire Contract type: Full-time; permanent contract Start date: IJmond With your knowledge and experience of mechanical testing, test equipment and instrumentation, you will ensure that our products and materials are tested against internal and customer requirements and in accordance with quality and HSE procedures.

Prepare and coordinate testing activities qualification, functional and acceptance testing with the team of test technicians. Ensure tests are completed on time and within budget. Analyze test data and compile technical documentation, including test specifications, test reports and work instructions.